Правила за участие в Феисбук Игри организирани от нас

 

  1. Период и начин за участие:

1.1. Периодът за участие в текущата феисбук играе (наричана за краткост „Кампанията”) е от 03.1.2018 г. до 3.10.2018 г. включително.

1.2. Кампанията се провежда във страницата на Организатора www.lidiq.com и чрез регистрация в социалната мрежа „Facebook“ и съгласно настоящите Правила.

  1. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „Органик БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: „с. Долно Белотинци“, ЕИК 201849115 (наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР и ВЪЗЛОЖИТЕЛ).

2.2. „Facebook“ не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

  1. Участници:

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години с постоянен адрес в Република България.

3.1.1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на https://lidiq.com/

(съгласно правилата на страницата);

3.1.2. посети Facebook страницата на Оцети Лидия, достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/qbalkovocet/ ;

3.1.3. На 10 Март, на томболен принцип, ще се изтеглят три победители. Първият изтеглен ще спечели голямата ни награда – един комплект Оцети Лидия (списък с оцетите тук). Вторият изтеглен печели един Промо Пакет (една бутилка натурален ябълков оцет 1л, Пчелен Мед 1кг, Пчелен Прашец 100гр и едно шишенце Клеева Тинктура 25мл). Третият последен изтеглен печели една бутилка натурален ябълков оцет. Доставката се покрива от Организатора.

3.2. В Кампанията нямат право да взимат участие служители и членове на семействата на служителите на “Органик БГ” ЕООД.

  1. Механизъм на участие:

4.1. Участието в Кампанията се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. Всеки, който желае да вземе участие и отговаря на условията за това, следва да:

4.1.1. Посети уеб страницата на Организатора (достъпна на следния адрес -https://lidiq.com/) и да се регистрира за участие.

4.1.2. Да посети фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/qbalkovocet/ където трябва да „хареса“ и „сподели“ една публикация по свой избор.

4.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

  1. Награди:

5.1. Наградите в Кампанията са 3 (седем) броя награди. Те са следните:

5.1.1. Един комплект Оцети Лидия (списък с оцетите тук).

5.1.2. Един Промо Пакет (една бутилка натурален ябълков оцет 1л, Пчелен Мед 1кг, Пчелен Прашец 100гр и едно шишенце Клеева Тинктура 25мл).

5.1.3. Една бутилка натурален ябълков оцет.

  1. Определяне на победителите:

6.1. Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели наградите по. 5.1. по-горе.

6.2. Наградите, се теглят по следния начин:

6.2.1. Наградите се разпределят чрез теглене на томбола сред всички лица, които отговарят на условията на настоящите Правила. За участие в томболата се изисква надлежно попълване на всички отговори на зададените въпроси във Facebook страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.2.2. Участниците в Кампанията, отговарящи на условията на настоящите Правила, които ще спечелят наградите по т. 5.1., се определя чрез теглене на томболи, които се извършват в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, назначена със заповед на Организатора. Комисията е съставена от служители на Организатора. Тя удостоверява резултатите от тегленето на томболите. Всяко теглене на томбола, ще публикува в страницата на Възложителя – https://www.facebook.com/qbalkovocet/.

  1. Получаване и право на ползване на наградите:

7.1. Организаторите ще се свържат с всеки един от Печелившите участници, чрез лично съобщение към Участника във Facebook. Печелившият участник ще бъде обявен и във Facebook страницата на Организатора – https://www.facebook.com/qbalkovocet/.

7.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

7.3. Наградата е лична и не може да се преотстъпва по никакъв начин.

  1. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря:

(а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят да се идентифицира и/или да получи наградата, в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител;

(б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.3. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията във Facebook, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.4. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.5. За манипулация по т. 8.3. ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно: използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Кампанията; използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.